Obchodní podmínky internetového obchodu Víno – Láska

ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ze dne 22. května 2015

 

 1. Údaje o prodávajícím:
  • firma: Ing. Miroslav Láska
  • sídlo: sídlem Krátká 282/9, 412 01 Litoměřice
  • IČ: 88064379
  • DIČ: CZ7508260298
  • tel: 777106946
  • www.vino-laska.cz

 

 1. Vymezení vztahu obchodních podmínek ke kupní smlouvě:
 • tyto obchodní podmínky tvoří součást kupní smlouvy

 

 1. Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,
  • prodej vína a destilátů

 

 1. Popis procesu uzavírání smlouvy:
  • kupní smlouvu je možné uzavřít telefonicky, SMS, emailem, na webových stránkách obchodu přes registrační účet nebo bez registrace,
  • kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky
  • je-li předmětem smlouvy i dodávka zboží, přechází nebezpečí škody na věci okamžikem předání k přepravě
  • odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s kompletním zněním Obchodních podmínek platných pro internetový obchod Vino – Láska v okamžiku provedení objednávky.

 

 1. Zrušení objednávky:
  • Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

                                                              i.      zboží je již vyprodané, již se nevyrábí nebo nedodává

                                                            ii.      výrazným způsobem se změnila cena

 

 • V případě, že by taková situace skutečně nastala, se zavazujeme, že Vás budeme neprodleně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem, a následně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky nebo další).

  Pokud jste již za objednané zboží zálohově zaplatili a výsledná částka za zbývající část objednávky bude nižší než částka celkem zaplacená, budou peníze převedeny zpět na Váš účet do 5 pracovních dnů. V případě, že částka za pozměněnou objednávku bude vyšší než částka zaplacená, bude Vám takto vzniklý rozdíl dán k úhradě.

 

 1. Údaje o ceně zboží nebo služby včetně všech daní a poplatků,
  • platný ceník zboží je uveden na internetových stránkách
  • slevy nejsou nárokovatelné
  • ceny zahrnují veškeré daně a poplatky (ceny jsou konečné)

 

 1. Údaje o nákladech na dodání zboží či služby:
  • ke kupní ceně bude přiúčtováno poštovné a balné, je-li součástí objednávky i doprava a objednávka nepřesáhne částku 5.000,- Kč
  • cena balného je 150,- Kč za jednu objednávku
  • cena poštovného je stanovena podle podmínek přepravce

 2. Údaje o nákladech na prostředky komunikace na dálku:
 • hradí kupující sám na vlastní účet

 

 1. Platební a dodací podmínky:
  • způsob platby: hotově, dobírkou, převodem na účet nebo platební kartou
  • způsob dodání zboží: osobním převzetím na adrese: Krátká 282/9, 412 01 Litoměřice v otevírací době uvedené na internetových stránkách nebo za použití přepravce (pouze po ČR)

 

 1. Údaje o tom, jak bude postupováno v případě, kdy kupující nepřevezme zboží:
  • kupujícímu nevzniká nárok na odstoupení od smlouvy
  • kupující nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží,

 

 1. Údaje týkající se možnosti odstoupení kupujícího od smlouvy:
  • kupující, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření.
  • podmínkou odstoupení je doručení projevu tohoto právního jednání ve formě vyžadované zákonem, neporušenost vraceného zboží a předložení dokladu o koupi

 

 1. Další důsledky odstoupení od smlouvy:
  • vzhledem k charakteru zboží – vína a nápoje, je v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, jehož užívání již začalo, povinnost kupujícího uhradit kupní cenu v plné výši.
  • v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží,

 2. Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění, podmínky uplatnění práv z vadného plnění a další náležitosti reklamace upravuje Reklamační řád.

 

 1. Prodávající neukládá uzavřené smlouvy, kupující – spotřebitel k ní nemá přístup.

 

 1. Kupující uzavřením kupní smlouvy uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů:
  • Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem firma: Ing. Miroslav Láska, IČ: 88064379, Krátká 282/9, 412 01 Litoměřice (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže.
  • Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v objednávce, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi objednávky jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
  • Souhlasím s tím, aby zpracovatel zpracoval osobní údaje za jsou všechny údaje uvedené v objednávce shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení (§ 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z objednávky mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
  • Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 2. Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky. V případě sporu vzniklého z kupní smlouvy strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu prodávajícího.

 

Reklamační řád internetového obchodu Víno – Láska

ve smyslu čl. 14 obchodních podmínek internetového obchodu Víno – Láska, v platném znění

 

 1. Reklamované zboží zašlete na adresu sídla – Krátká 282/9, 412 01 Litoměřice.
 2. Přepravu hradí kupující. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.
 3. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 4. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
 5. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho poškození.
 6. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 7. Zboží je k reklamaci přijato pouze pokud nedošlo k jeho užití.
 8. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.